ภาพสไลด์กิจกรรม


อธิบดีกรมการปกครอง มอบหมายให้นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองอธิบดีกรมการปกครอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานนโยบายสำคัญของกรมการปกครอง ณ จังหวัดยะลา

31 พฤษภาคม 2565

อธิบดีกรมการปกครอง มอบหมายให้นายสมศักดิ์   เจริญไพฑูรย์ รองอธิบดีกรมการปกครอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานนโยบายสำคัญของกรมการปกครอง ณ จังหวัดยะลา

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 อธิบดีกรมการปกครองมอบหมายให้นายสมศักดิ์  เจริญไพฑูรย์  รองอธิบดีกรมการปกครองและคณะ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต 6,7 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง ผู้อำนวยการส่วนกิจการชายแดนและผู้อพยพ(สน.มน.) ผู้อำนวยการส่วนการข่าว(สน.มน.) ผู้แทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์(กฮ.) ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานในภารกิจสำคัญของกรมการปกครอง ณ จังหวัดยะลา

โดยเวลา 8.45 น. รองอธิบดีกรมการปกครองและคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมชุดคุ้มครองตำบลท่าสาป(ชคต.ท่าสาป) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยรับฟังบรรยายสรุปพื้นที่รับผิดชอบ ภารกิจที่ ชคต.ได้รับมอบหมาย ผลการปฏิบัติห้วงที่ผ่านมา และแผนการปฏิบัติภารกิจในห้วงต่อไป ทั้งนี้เพื่อพิทักษ์ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยพื้นที่รับผิดชอบไม่ให้เกิดเหตุ ดูแลพี่น้องประชาชนให้มีความปลอดภัย พร้อมทั้งมอบแนวทางการปฏิบัติงาน มอบของตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ และให้กำลังใจกำลังพลชุดคุ้มครองตำบล โดยให้มีความรอบครอบ กล้าหาญ และ Servic Mind ในการปฏิบัติภารกิจทั้งภารกิจด้านการข่าว ยุทธการ และกิจการพลเรือน โดยยึดหลักการข้าราชการกรมการปกครองต้องทำให้พี่น้องประชาชนทุกน้อยลง สุขมากขึ้น หากเกิดเหตุการณ์ในพื้นที่ ต้องเข้าถึงพื้นที่ก่อน ถอนตัวทีหลัง

ต่อมาเวลา 10.00 น. รองอธิบดีกรมการปกครองเดินทางไปเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม อส.ชุดปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ หอประชุม 1 ศูนย์ฝึกอบรมกองกำลังประจำถิ่นท่าสาป  ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีนายอำเภอพื้นที่จังหวัดนราธิวาสร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

จากนั้นเวลา 10.45 น. รองอธิบดีกรมการปกครองและคณะเข้าพบ ดร.สะมะแอ  ฮารี ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลาและคณะกรรมการฯ เพื่อปรึกษาหารือและแจ้งข้อราชการเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา

ต่อมาเวลา 11.45 น. รองอธิบดีกรมการปกครองและคณะเข้าพบนายภิรมย์  นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เพื่อปรึกษาหารือและปรึกษาข้อราชการเกี่ยวกับงานในภารกิจสำคัญของกรมการปกครอง

จากนั้นเวลา 13.30 น. เดินทางไปเป็นประธาน "การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานในภารกิจสำคัญของกรมการปกครอง" โดยมีนายก้องสกุล  จันทราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ปลัดจังหวัดยะลา นายอำเภอทั้ง 8 อำเภอ รวมทั้งผู้แทนปลัดอำเภอหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) จำนวน 41 ชคต. เข้าร่วมการประชุมฯ ซึ่งรองอธิบดีกรมการปกครองได้แจ้งนโยบาย ข้อสั่งการ และข้อห่วงใยของผู้บังคับบัญชากรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งได้ตรวจติดตามงานและรับรายงานภารกิจสำคัญของกรมการปกครองโดยมีประเด็นดังนี้

 

         1. ผลการตรวจประเมินความเข้มแข็งชุดคุ้มครองตำบล(ชคต.) ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2565 และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ อส.จชต.

         2. การอำนวยความสะดวกในการสัญจรข้ามแดน ในภารกิจของกรมการปกครอง

         3. การดำเนินกิจการฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2565 (ฮ.ศ.1443)

         4. การติดตามผลการสำรวจปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในหมู่บ้านเป็นรายครัวเรือนผ่านระบบ ThaiQM

         5. การเตรียมความพร้อมการรับการถ่ายโอนการบังคับบัญชา ภารกิจและพื้นที่รับผิดชอบของ บก.ควบคุม อส.จชต. ให้กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมไทยต้องเป็นไทย ศูนย์ฝึกอบรมท่าสาป ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

สุดท้ายเวลา 16.30 น. เดินทางไปตรวจเยี่ยมชุดคุ้มครองตำบลปากบาง(ชคต.ปากบาง) อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยรับฟังบรรยายสรุปพื้นที่รับผิดชอบ ภารกิจที่ ชคต.ได้รับมอบหมาย ผลการปฏิบัติห้วงที่ผ่านมา และแผนการปฏิบัติภารกิจในห้วงต่อไป ทั้งนี้เพื่อพิทักษ์ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยพื้นที่รับผิดชอบไม่ให้เกิดเหตุ ดูแลพี่น้องประชาชนให้มีความปลอดภัย พร้อมทั้งมอบแนวทางการปฏิบัติงาน มอบของตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ และให้กำลังใจกำลังพลชุดคุ้มครองตำบล โดยให้มีความรอบครอบ กล้าหาญ และ Servic Mind ในการปฏิบัติภารกิจทั้งภารกิจด้านการข่าว ยุทธการ และกิจการพลเรือน โดยยึดหลักการข้าราชการกรมการปกครองต้องทำให้พี่น้องประชาชนทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น หากเกิดเหตุการณ์ในพื้นที่ ต้องเข้าถึงพื้นที่ก่อน ถอนตัวทีหลัง