ภาพสไลด์กิจกรรม


รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษ ประจำกองร้อยอาสารักษาดินแดน รุ่นที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

31 พฤษภาคม 2565

วันที่ ๒๗ พ.ค. ๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. อธิบดีกรมการปกครอง มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษ ประจำกองร้อยอาสารักษาดินแดน รุ่นที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หลักสูตรการฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษประจำกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นหลักสูตรการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการพิเศษ  ประจำกองร้อยอาสารักษาดินแดนระดับต่าง ๆ ที่มีการจัดตั้งแล้ว ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีขีดความสามารถสูงสุด ทั้งด้านการใช้อาวุธด้านยุทธวิธี และการปฏิบัติภารกิจพิเศษ พร้อมทั้งสามารถสนับสนุน การปฏิบัติภารกิจของหน่วยกำลังหลักในพื้นที่ และสามารถปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว เข้าระงับเหตุการณ์ต่าง ๆ  เมื่อได้รับคำสั่งอย่างมีประสิทธิภาพ มีระยะเวลาการฝึกอบรม 10 วัน  ในระหว่างวันที่ 26 พ.ค. - 4 มิ.ย. พ.ศ. 2565  การฝึกอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึก เป็นสมาชิก อส. จากสังกัด ร้อย.อส.อ.ตากใบ ๕ , ร้อย อส.อ.อสุไหงโก-ลก 6, ร้อย อส.อ.รือเสาะ 7, ร้อย อส.อ.จะแนะ 8, ร้อย อส.อ.สุไหงปาดี 9, ร้อย อส.อ.บาเจาะ 10, ร้อย อส.อ.ยี่งอ 11 , ร้อย อส.อ.ศรีสาคร 12, ร้อย อส.อ.สุคิริน 13, และร้อย.อส.อ. เจาะไอร้อง 14 กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดนราธิวาส รวม ๘๐ นาย

โดยมี ก.อ.สมชาย เกียรติก้องแก้ว ผอ.สน.อส. และคณะฯ พร้อมด้วย ก.อ.ชนพหล ส่งเสริม ผบ.บก.ควบคุม อส.จชต. ก.ต.เชาวลิต สิทธิฤทธิ์ หัวหน้ากองปฏิบัติการ จังหวัดชายแดนใต้ มว.ท.ศุภชัย วิเชียร ผช.หน.ฝ่ายฯ ร้อย.ปฝ.๑ มว.ต กฤชธัช หิรัญเตชกุล ผช.หน.ฝ่ายฯ ร้อย.บก.บร ๒ พ.ต.นาวี หมัด รอง ผบ.ชุดควบคุมที่ ๙๕๔ ฉก.สันติสุข คณะครู จาก ชุด ฉก.สันติสุข ชค.๙๕๑ ครูฝึก อส. ของศูนย์ฝึกอบรมกองกำลังประจำถิ่นท่าสาป  โดยมี ก.ต.ธวัช กุลวุฒิพงษ์ศักดิ์ ผบ.บก.บร.๒/ผบ.ร้อย.ปฝ.๑ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ หอประชุม ๑ ศูนย์ฝึกอบรมกองกำลังประจำถิ่นท่าสาป  ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา