ภาพสไลด์กิจกรรม


อธิบดีกรมการปกครอง/หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ตรวจเยี่ยมผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอโคกสูงที่ 9 บก.อส.จ.สระแก้ว

20 มิถุนายน 2565

อธิบดีกรมการปกครอง/หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ตรวจเยี่ยมผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอโคกสูงที่ 9 บก.อส.จ.สระแก้ว พร้อมตรวจติดตามโครงการสำคัญของกรมการปกครอง และการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 10.50 น. ณ ที่ว่าการอำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง/หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน นายสมศักดิ์  เจริญไพฑูรย์/รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ บก.อส. นายสมชาย  เกียรติก้องแก้ว ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ บก.อส.  พร้อมคณะผู้บริหารกรมการปกครอง ตรวจเยี่ยมผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอโคกสูงที่ 9 บก.อส.จ.สระแก้ว โดยมอบเสบียงสนามให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) และมอบเครื่องแบบชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)  ให้กับอำเภอโคกสูง อำเภออรัญประเทศ อำเภอตาพระยา และอำเภอคลองหาด โดยมี ปลัดจังหวัด นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ข้าราชการฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของที่ทำการปกครองอำเภอโคกสูง ให้การต้อนรับ

จากนั้น อธิบดีกรมการปกครอง ได้ตรวจติดตามโครงการสำคัญของกรมการปกครอง มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง (10 Flagships to DOPA All Smart 2022) ให้บุคลากรฝ่ายปกครองทุกท่าน โดยเน้นย้ำให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างเป็นรูปธรรม และการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ให้ความสำคัญเป็น “วาระของอำเภอ”

การขับเคลื่อนภารกิจตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ขอให้ส่งเสริมการใช้เงินทุนหมุนเวียนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน ให้เป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศกำลังประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจ

การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ ให้ความสำคัญกับการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา ดังนี้ ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ “TO BE NUMBER ONE” ทำการข่าวเชิงรุก เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในระดับพื้นที่ 

ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนตามแนวทาง “กรมการปกครอง..วิถีใหม่” ศึกษาและทำความเข้าใจแนวทางการให้บริการประชาชน ผ่านรูปแบบ E-service ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนได้รับ “ความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย”รวมถึงให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ของอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งกำกับ ติดตาม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามอำนาจและหน้าที่ด้วย

อธิบดีกรมการปกครอง ขอให้กําลังใจและชื่นชมความทุ่มเทและเสียสละของฝ่ายปกครองทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถภายใต้สถานการณ์ที่มีข้อจํากัดและความคาดหวังจากประชาชน ขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านในการปฏิบัติงาน  ในโอกาสนี้ กรมการปกครอง จะสนับสนุนและอํานวยความสะดวกการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองในพื้นที่ อย่างเต็มความสามารถ เพื่อจะทำให้ประชาชน “ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น”