ภาพสไลด์กิจกรรม


อธิบดีกรมการปกครอง/หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ตรวจเยี่ยมผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอโป่งน้ำร้อนที่ 4 บก.อส.จ.จันทบุรี

20 มิถุนายน 2565

อธิบดีกรมการปกครอง/หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ตรวจเยี่ยมผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอโป่งน้ำร้อนที่ 4 บก.อส.จ.จันทบุรี พร้อมตรวจติดตามโครงการสำคัญของกรมการปกครอง และการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ณ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 08.45 น. ณ ที่ว่าการอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง/หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน นายสมศักดิ์  เจริญไพฑูรย์ รองอธิบดีกรมการปกครอง/รองหัวฝ่ายอำนวยการ บก.อส. นายสมชาย  เกียรติก้องแก้ว ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน/ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ บก.อส. พร้อมคณะผู้บริหารกรมการปกครอง ตรวจเยี่ยมผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอโป่งน้ำร้อนที่ 4  บก.อส.จันทบุรี โดยพร้อมมอบเสบียงสนามให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) จำนวน 5 ราย และมอบเครื่องแบบชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) อำเภอละ 100 ชุด ให้กับอำเภอโป่งน้ำร้อน และอำเภอนายายอามโดยมี ปลัดจังหวัด นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ข้าราชการฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของที่ทำการปกครองอำเภอโป่งน้ำร้อน ให้การต้อนรับ

ในการนี้ อธิบดีกรมการปกครอง ได้ตรวจเยี่ยมสำนักทะเบียนอำเภอพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน เน้นย้ำ ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนตามแนวทาง “กรมการปกครอง..วิถีใหม่” ศึกษาและทำความเข้าใจแนวทางการให้บริการประชาชน ผ่านรูปแบบ E-service ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนได้รับ “ความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย”

จากนั้น ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง “10 Flagships to DOPA All Smart 2022” ให้บุคลากรฝ่ายปกครองทุกท่าน ให้ความสำคัญการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างเป็นรูปธรรม  รวมถึงการขับเคลื่อนภารกิจตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และติดตามการขับเคลื่อนโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน ( people to people connectivity)

จากนั้น อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังหมู่บ้านทุ่งเพล ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี  เพื่อตรวจติดตามการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) และเดินทางไปยังกลุ่มวิสาหกิจเกษตรปลอดภัย (เงาะสีทอง) เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มวิสาหกิจ ในการดำเนินการส่งเสริมให้หมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” 

สุดท้ายนี้ อธิบดีกรมการปกครอง ขอขอบคุณ ปลัดจังหวัด นายอําเภอ ข้าราชการ สมาชิก อส. เจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครอง ทุกท่าน รวมถึง กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ฯ ผู้ช่วยฯ สารวัตรฯ คณะกรรมการหมู่บ้าน ที่ “ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ” กันทํางานหนักมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้สถานการณ์ การทํางานที่มีข้อจํากัดและความคาดหวังจากประชาชน ขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่าน ในการปฏิบัติงาน และขอยืนยันว่า กรมการปกครองจะสนับสนุนและ อํานวยความสะดวกการทํางานของพี่น้องฝ่ายปกครองในพื้นที่อย่างเต็มความสามารถ และขอให้ท่านดูแลสุขภาพด้วย