ภาพสไลด์กิจกรรม


อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมปลัดอำเภอหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลในพื้นที่ จชต. ประจำปี 2565

17 สิงหาคม 2565

อธิบดีกรมการปกครอง/หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับปลัดอำเภอหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลในพื้นที่ จชต. ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง/หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เป็นประธานในพิธีเปิด"โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับปลัดอำเภอหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลในพื้นที่ จชต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565" เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับปลัดอำเภอหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบล รวม 164 คน กำหนดฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 15 – 17 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ฝึกอบรมกองกำลังประจำถิ่นท่าสาป ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมี นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน ปลัดจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมในพิธีโครงการฯ

ในการนี้ อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวถึง การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลให้ความสำคัญ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ เป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้แบบบูรณาการ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการทำให้เกิดความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งทำให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยในระดับพื้นที่มีกลไกสำคัญที่ใช้ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้แก่  อำเภอ  ตำบล  และหมู่บ้าน

โดยเฉพาะในระดับตำบล มีกลไกสำคัญที่ใช้ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ชุดคุ้มครองตำบล(ชคต.) ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจเชิงรับ และสนับสนุนภารกิจเชิงรุก ให้กับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ รวมทั้งภารกิจด้านมวลชนสัมพันธ์ในพื้นที่ ซึ่งชุดคุ้มครองตำบล ประกอบด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และกำลังของฝ่ายปกครองในพื้นที่ตำบลและหมู่บ้าน เป็นกำลังหลักของชุดคุ้มครองตำบล โดยมีปลัดอำเภอที่ได้รับมอบหมาย ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบล ซึ่งถือเป็น ผู้นำหน่วยกำลังของฝ่ายปกครองในระดับตำบลที่จำเป็นต้องมีทักษะและความรู้ทั้งด้านการปกครองบังคับบัญชา การวางแผนจัดกำลังในการปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกที่ตั้งปกติ การบัญชาการในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือเหตุการณ์เฉพาะหน้า รวมทั้งต้องมีบุคลิกภาพและคุณลักษณะความเป็นผู้นำที่ดี

ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ กรมการปกครองจึงได้จัด "โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับปลัดอำเภอหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลในพื้นที่ จชต. ขึ้น" จึงขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน ได้มุ่งมั่นตั้งใจรับการฝึกอบรมอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อประโยชน์ ต่อการพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะความรู้ให้กับตนเอง  อันจะบังเกิดผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยให้ยึดหลัก “ภารกิจสำเร็จ ทุกคนปลอดภัย”

 

กรมการปกครองหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ปลัดอำเภอหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบล ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน จะสามารถเป็นปลัดอำเภอหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบล ที่มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ มีทักษะความรู้และภาวะความเป็นผู้นำที่ดี  อันจะส่งผลให้การปฏิบัติภารกิจของกำลังพลในชุดคุ้มครองตำบล เกิดความปลอดภัย รวมทั้งทำให้ชุดคุ้มครองตำบล  มีความพร้อมในการ รับการถ่ายโอนภารกิจและพื้นที่ จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า ในปี 2566 ต่อไป

 หลังจากนั้นเวลา 14.00 น. อธิบดีกรมการปกครอง/หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนและคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมชุดคุ้มครองตำบลตะปอเยาะ (ชคต.ตะปอเยาะ) อำเภอเมืองยี่งอ จังหวัดนราธิวาส โดยรับฟังบรรยายสรุปพื้นที่รับผิดชอบของ ชคต. ภารกิจที่ ชคต.ได้รับมอบหมาย ผลการปฏิบัติห้วงที่ผ่านมา และแผนการปฏิบัติภารกิจในห้วงต่อไป ทั้งนี้เพื่อพิทักษ์ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยพื้นที่รับผิดชอบไม่ให้เกิดเหตุ ดูแลพี่น้องประชาชนให้มีความปลอดภัย พร้อมทั้งมอบแนวทางการปฏิบัติงาน มอบของตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ และให้กำลังใจกำลังพลชุดคุ้มครองตำบล โดยให้มีความรอบครอบ กล้าหาญ และ Servic Mind ในการปฏิบัติภารกิจทั้งภารกิจด้านการข่าว ยุทธการ และกิจการพลเรือน โดยยึดหลักการข้าราชการกรมการปกครองต้องทำให้พี่น้องประชาชนทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น หากเกิดเหตุการณ์ในพื้นที่ ต้องเข้าถึงพื้นที่ก่อน ถอนตัวทีหลัง