ภาพสไลด์กิจกรรม


อธิบดีกรมการปกครอง เปิดอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองนราธิวาส (หลังใหม่ ) เน้นย้ำ! ฝ่ายปกครองให้บริการ “สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย”

17 สิงหาคม 2565

อธิบดีกรมการปกครอง เปิดอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองนราธิวาส (หลังใหม่ ) เน้นย้ำ! ฝ่ายปกครองให้บริการ “สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย”

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.59 น. ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมด้วย นางอุษณี จงจิระ ประธานชมรมแม่บ้านกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองนราธิวาส (หลังใหม่) โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน ปลัดจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้แทนกองกำลังทหาร/ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องฝ่ายปกครอง และประชาชนชาวอำเภอเมืองนราธิวาส ร่วมในพิธีเปิด ฯ

อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวถึงความสำคัญของที่ว่าการอำเภอ ว่าเป็นด่านหน้าในการอำนวยความสะดวกให้บริการแก่พี่น้องประชาชน ถือเป็นศูนย์กลางของหน่วยราชการส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการรับนโยบายจากรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง และจังหวัด ในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติและดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งด้านมิติทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสร้างความสงบสุข และสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างแท้จริง เพื่อบรรลุเป้าหมายในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” และทำให้ประชาชน “ทุกข์น้อยลง  สุขมากขึ้น”

ทั้งนี้ อธิบดีกรมการปกครอง ได้กดปุ่มเปิดผ้าแพรคลุมป้าย ที่ว่าการอำเภอเมืองนราธิวาส (หลังใหม่) พร้อมถ่ายรูปร่วมกับพี่น้องฝ่ายปกครองทุกท่าน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และประชาชนชาวอำเภอเมืองนราธิวาส เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานและประชาชนที่มารับบริการ

ท้ายนี้ ขอขอบคุณพี่น้องฝ่ายปกครองทุกท่านที่ต้องทำงานหนักมาอย่างต่อเนื่อง ในการดูแลทุกข์สุขให้กับพี่น้องประชาชน โดยไม่มีมิติเวลาและสถานที่ ขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ ถึงพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวงและสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนา พบแต่ความสุขความเจริญ และรักษาความดีให้สืบไป

 

#กรมการปกครอง Fanpage