ภาพสไลด์กิจกรรม


รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษประจำกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

4 พฤศจิกายน 2565

รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษประจำกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. นายกองเอก แมนรัตน์  รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง/หัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน มอบหมายให้ นายกองเอก สมศักดิ์  เจริญไพฑูรย์ รองอธิบดีกรมการปกครอง/รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เป็นประธานพิธีเปิด"โครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษประจำกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566"

 

โดยรองอธิบดีกรมการปกครอง ได้ชี้ให้เห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลให้ความสำคัญ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการทำให้เกิดความสงบสุขอย่างยั่งยืน รวมทั้งทำให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทุกพื้นที่ ดังนั้น จึงได้จัดทำ โครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษประจำกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 4 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 กำหนดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 2-11  พฤศจิกายน 2566 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดปฏิบัติการพิเศษประจำกองร้อยอาสารักษาดินแดนในทุกระดับ มีความรู้ความสามารถ มีทักษะพิเศษในการใช้อาวุธ และมีกลยุทธ์ในการวางแผนทางยุทธวิธี รวมทั้งเป็นชุดเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเข้าระงับและคลี่คลายสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมีความพร้อม ในการเตรียมรับมอบภารกิจและพื้นที่ จากกำลังทหารหลัก สามารถสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ดังนั้น สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่เข้ารับการฝึกอบรมครั้งนี้ จะต้องมีความมุ่งมั่นและตั้งใจ เรียนรู้และฝึกฝนทักษะให้ครบถ้วนทุกวิชาตามหลักสูตรการฝึกอบรมจำนวน 10 วัน เพื่อพัฒนาศักยภาพของตน และทีมชุดปฏิบัติการพิเศษ ให้เป็นกำลังหลักของฝ่ายปกครอง เนื่องจากพี่น้องประชาชน ยังเชื่อมั่นและไว้วางใจ กำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในพื้นที หลังจากผ่านการฝึกอบรมแล้ว ขอให้นำความรู้ไปปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความสงบสุขอย่างยั่งยืน โดยยึดหลัก "ภารกิจสำเร็จ กำลังพลทุกคนต้องปลอดภัย”