ภาพสไลด์กิจกรรม


รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานการประชุมชี้แจง มอบนโยบาย ให้แก่ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ส่วนปฏิบัติการจังหวัดชายแดนใต้

4 พฤศจิกายน 2565

รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานการประชุมชี้แจง มอบนโยบาย ให้แก่ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ส่วนปฏิบัติการจังหวัดชายแดนใต้
 
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.15 น. รองอธิบดีกรมการปกครอง ได้เป็นประธานการประชุมชี้แจง มอบนโยบาย ให้แก่ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในสังกัดส่วนปฏิบัติการจังหวัดชายแดนใต้ สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน โดยได้รับฟังรายงานผลการปฏิบัติภารกิจในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในรอบปี พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา และแนวทางการปฏิบัติภารกิจในรอบปี พ.ศ 2566 ซึ่งรองอธิบดีกรมการปกครอง ได้ให้โอวาท และแนวทางการปฏิบัติภารกิจ โดยเน้นย้ำการปฏิบัติ ดังนี้ 
        1. ให้ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ดำรงตนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย ก่อนปฏิบัติภารกิจต้องชี้แจงการปฏิบัติ เมื่อจบภารกิจต้องรายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที
        2. เน้นย้ำ เรื่องความรู้รักสามัคคี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีของฝ่ายปกครอง 
        3. ห้ามผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเด็ดขาด หากกระทำผิดวินัยให้ดำเนินการทางวินัย ทั้งนี้ หากกระทำผิดกฎหมายให้ดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเคร่งครัด
        4. เน้นย้ำเรื่องการเบิก-จ่าย ใช้และนำส่งคืนอาวุธยุทโธปกรณ์ ต้องดำเนินการตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด
         5. ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง และอย่าประมาทโดยเด็ดขาด