ภาพสไลด์กิจกรรม


รองอธิบดีกรมการปกครอง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ในพื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสงขลา

4 พฤศจิกายน 2565

รองอธิบดีกรมการปกครอง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ในพื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสงขลา

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. รองอธิบดีกรมการปกครอง พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบนโยบาย ให้แก่เจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ในพื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสงขลา จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 
        1. ชคต.ยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
        2. ชคต.ทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 
        3. ชคต.เกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
        โดยได้ตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมฐานปฏิบัติการที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และตรวจติดตามการเตรียมการใช้จ่ายงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมฐานปฏิบัติการที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งมอบของตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ และให้กำลังใจกำลังพลชุดคุ้มครองตำบล

         ทั้งนี้ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงาน ดังนี้
          1. ให้ตรวจสอบและรักษายอดกำลังพล ให้ปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังในแต่ละห้วงการปฏิบัติ
          2. กำหนดระเบียบปฏิบัติประจำ (รปจ.) ของหน่วยให้ชัดเจน และให้กำลังพลทุกนาย หมั่นฝึกทบทวนทั้งด้านระเบียบแถวและยุทธวิธีอย่างต่อเนื่อง
          3. ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบ และแต่งกายในชุดเครื่องแบบประกอบอาวุธตลอดเวลา เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที
          4. ในการระวังป้องกันฐานปฏิบัติการ ต้องมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้กำลังพลทุกนาย มีความพร้อมและตื่นตัวตลอดเวลา พร้อมที่จะตอบโต้การก่อเหตุรอบฐานในทุกรูปแบบ
          5. การปฏิบัติภารกิจเชิงรับ ด้วยการสร้างมวลชนรอบฐาน ให้หมั่นเข้าพบปะเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ด้วยความจริงใจและต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเชื่อมั่นต่อสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
          6. ให้ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายและการใช้อาวุธของหน่วย ให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด รวมทั้งปรนนิบัติบำรุงอาวุธของหน่วยตามวงรอบ อย่างต่อเนื่อง
          7. ให้ตรวจสอบอุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือนภัย และอุปกรณ์เครื่องกีดขวาง/ซ่อนพราง/กำบัง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน