ภาพสไลด์กิจกรรม


หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน รับมอบเสื้อกั๊กจราจร Upcycling ThaiBev x GC จำนวน 3,000 ตัว จากผู้แทนบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และผู้แทนบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

22 พฤศจิกายน 2565

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน รับมอบเสื้อกั๊กจราจร Upcycling ThaiBev x GC จำนวน 3,000 ตัว จากผู้แทนบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และผู้แทนบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายกองเอก แมนรัตน์  รัตนสุคนธ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน/อธิบดีกรมการปกครอง รับมอบเสื้อกั๊กจราจร Upcycling ThaiBev x GC จำนวน 3,000 ตัว จากผู้แทนบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และผู้แทนบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เพื่อให้กองอาสารักษาดินแดน ได้นำไปใช้ในภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และประชาชน

โดยการรับมอบในครั้งนี้มี นายกองเอก ภพชนก ชลานุเคราะห์ รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน, นายกองโท สันติ ชูศรี ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน, ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในสังกัดฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เข้าร่วม ณ อาคารอเนกประสงค์ ฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน