ภาพสไลด์กิจกรรม


นายกองโท สันติ ชูศรี ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ บก.อส. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “จัดตั้งและทดแทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน รุ่นที่ 36

25 พฤศจิกายน 2565

นายกองโท สันติ ชูศรี ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ บก.อส. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “จัดตั้งและทดแทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน รุ่นที่ 36

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. นายกองเอก แมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน มอบหมายให้ นายกองโท สันติ ชูศรี ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “จัดตั้งและทดแทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน รุ่นที่ 36 ประจำปีงบประมาณ 2565” ณ โรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยมี พล.ต.คณพล บำรุงเมือง ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง  พร้อมคณะนายทหาร ครูฝึก และ นายกองตรี เพิ่มศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ หัวหน้ากองยุทธการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน นายอำเภอปราณบุรี ป้องกันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  บุคลากร สังกัด ฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจำนวน 130 คน (เป็นชาย 120 คน / หญิง 10 คน) โดยมีห้วงการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน – 28 ธันวาคม 2565 รวม 49 วัน