ภาพสไลด์กิจกรรม


รองอธิบดีกรมการปกครอง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบำบัดพฤติกรรมการเสพยาเสพติดและการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจผู้ติดยาเสพติดในสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเพื่อประกาศเป็นสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด

30 พฤศจิกายน 2565

รองอธิบดีกรมการปกครอง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบำบัดพฤติกรรมการเสพยาเสพติดและการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจผู้ติดยาเสพติดในสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเพื่อประกาศเป็นสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด

วันที่ 29 พ.ย. 65 เวลา 09.00 - 10.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองอธิบดีกรมการปกครอง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบำบัดพฤติกรรมการเสพยาเสพติดและการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจผู้ติดยาเสพติดในสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเพื่อประกาศเป็นสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) ได้ดำเนินการประกาศรายชื่อสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประเภท สถานฟื้นฟูสมรรถภาพภาครัฐ ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติด ยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข โดยมีสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติในสังกัดกรมการปกครอง จำนวน 10 แห่ง ได้แก่

1. สถานฟื้นฟูฯ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 (ร้อย.อส.จ.บร.1)

2. สถานฟื้นฟูฯ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลกที่ 2 (ร้อย.อส.จ.พล.2)

3. สถานฟื้นฟูฯ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยาที่ 2 (ร้อย.อส.จ.พย.2)

4. สถานฟื้นฟูฯ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ 1 (ร้อย.อส.จ.สฏ.1)

5. สถานฟื้นฟูฯ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสตูลที่ 1 (ร้อย.อส.จ.สต.1)

6. สถานฟื้นฟูฯ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคายที่ 1 (ร้อย.อส.จ.นค.1)

7. สถานฟื้นฟูฯ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่นที่ 1 (ร้อย.อส.จ.ขก.1)

8. สถานฟื้นฟูฯ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุดรธานีที่ 1 (ร้อย.อส.จ.อด.1)

9. สถานฟื้นฟูฯ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบึงกาฬที่ 1 (ร้อย.อส.จ.บก.1)

10. สถานฟื้นฟูฯ กองร้อยปฏิบัติการฝึกที่ 2 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน (ร้อย.ปฝ.2 บก.อส.) / ค่ายเพชรโยธิน จ.เพชรบุรี