14. แผนรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนและพิทักษ์พื้นที่เขตหลัง ลงวันที่ 8 กันยายน 2559

เข้าชม 338 ครั้ง

14 กันยายน 2559


14 กันยายน 2559

14. แผนรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนและพิทักษ์พื้นที่เขตหลัง ลงวันที่ 8 กันยายน 2559 (14. แผนรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนและพิทักษืพื้นที่เขตหลัง)