เงื่อนไขและข้อตกลง

เงื่อนไขและข้อตกลงเหล่านี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของกองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง นั่นหมายความว่า ท่านได้รับทราบและยินยอมที่จะอ่าน ทำความเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

 

การให้บริการ ก.พ. 7 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ของกรมการปกครอง ได้รับบริการเอกสาร ก.พ. 7 ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการขับเคลื่อนกรมการปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ New Normal

 

การขอ ก.พ. 7 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ต้องเป็นการขอ ก.พ. 7ของตนเองเท่านั้น หากกองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง ตรวจสอบข้อมูลพบว่าท่านดำเนินการขอ ก.พ. 7 ให้ผู้อื่น กองการเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการให้ท่านได้

 

ไม่แอบอ้าง หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการส่งข้อมูลเท็จ เพื่อขอเอกสาร ก.พ. 7 ของผู้อื่น นำไปใช้ประโยชน์ในการการใด ๆ หากกองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง ตรวจสอบพบการกระทำดังกล่าว จะดำเนินการตามกฎหมายทันที

 

กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่ท่านแจ้งให้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

 

เมื่อท่านได้รับ ไฟล์ข้อมูล ก.พ. 7 ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนตัวแล้ว ขอให้ท่านเก็บรักษาไว้ อย่านำไปเผยแพร่ ซึ่งทางกองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง จะไม่รับผิดชอบหากไฟล์ข้อมูลของท่านถูกนำไปเผยแพร่

 

หากข้อมูลใน ก.พ. 7 อิเล็กทรอนิกส์ผิดพลาด ไม่ครบถ้วน ให้ท่านประสานที่ทำการปกครองจังหวัด/สำนัก/กอง ที่ท่านสังกัดอยู่เพื่อดำเนินการแจ้งกองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง แก้ไขต่อไป

 

ลิขสิทธิ์ © 2020กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สงวนลิขสิทธิ์
ติดต่อ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กทม. 10200 โทร. 0-2225-8051 ต่อ 240-248
ออกแบบและพัฒนาเว็บเพจโดย ส่วนประเมินและทะเบียนประวัติ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง E-mail : personnelrecord@dopa.go.th