โครงการ "เยาวชนแถวหน้า" ครั้งที่ 5

กลุ่มงานสวัสดิการและประดยชน์เกื้อกูล กองการเจ้าหน้าที่ 022219602 ต่อ 236

3 เมษายน 2562 - 11 มิถุนายน 2562

5 เมษายน 2562


5 เมษายน 2562

โครงการ “เยาวชนแถวหน้า” ครั้งที่ 5 ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบและวัตถุประสงค์
การคัดเลือกผู้ที่จะได้รับทุนการศึกษาในรูปแบบรางวัล จำนวน 76 รางวัล รวมมูลค่า 519,000 บาท
(ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยเปลี่ยนจากการทดสอบความรู้เป็นการประกวดเรียงความ ในหัวข้อ เทคโนโลยี กับ สังคมไทย : โซเซียลมีเดีย การสร้างสรรค์ที่ไม่สิ้นสุด