ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ แผนผังที่นั่งสอบ และระเบียบวิธีการสอบสำหรับการคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

7 ตุลาคม 2564


7 ตุลาคม 2564

ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ แผนผังที่นั่งสอบ และระเบียบวิธีการสอบสำหรับการคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564