ประกาศรายชื่อข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 79 รุ่นที่ 80 และรุ่นที่ 81

28 ตุลาคม 2564


28 ตุลาคม 2564

1) ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รายชื่อข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 79 รุ่นที่ 80 และรุ่นที่ 81 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 

รายละเอียด https://drive.google.com/file/d/16BEfQ5_T4vU603s05ErRmTmu21tJ0q0m/view?usp=sharing

2) ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง การขอทราบผลคะแนนการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 

รายละเอียด https://drive.google.com/file/d/17DsCbMAOV4WGSL7aAs_LfOM_ArpN9Mvj/view?usp=sharing


ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ณ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564

รุ่นที่ 79 ณ โรงเรียนนายอำเภอ
รุ่นที่ 80 ณ โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง
รุ่นที่ 81 ณ โรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง