กรมการปกครองมีคำสั่งแก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ กรณีเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดปัจจัยเงินเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน และตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน รวมทั้งสิ้นจำนวน 151 ราย

กรมการปกครองมีคำสั่งแก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ กรณีเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดปัจจัยเงินเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน และตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน รวมทั้งสิ้นจำนวน 151 ราย

29 มีนาคม 2565


30 มีนาคม 2565

กรมการปกครองมีคำสั่งแก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ กรณีเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดปัจจัยเงินเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน จำนวน 147 ราย และ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จำนวน 4 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 151 ราย