ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ (ปริญญาโท) รอบที่ 2/2565

26 เมษายน 2565


26 เมษายน 2565

กรมการปกครองได้มีคำสั่งให้ข้าราชการในสังกัดกรมการปกครอง ประเภทวิชาการ ที่สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาโท ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ จำนวน 2 ราย