เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)

9 กุมภาพันธ์ 2564


9 กุมภาพันธ์ 2564

กรมการปกครองได้มีคำสั่งให้ข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรมการปกครอง กำหนดให้ข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)