กรมการปกครองมีคำสั่งแก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ กรณีเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดปัจจัยเงินเดือน สายงานการเงินและบัญชี

18 กุมภาพันธ์ 2564

18 กุมภาพันธ์ 2564


18 กุมภาพันธ์ 2564

กรมการปกครองมีคำสั่งแก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ กรณีเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดปัจจัยเงินเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 9 ราย และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 1 ราย