กรมการปกครองมีคำสั่งแก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ กรณีเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดปัจจัยเงินเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) จำนวน 1 ราย ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 7 ราย และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 1 ราย

18 มิถุนายน 2564

18 มิถุนายน 2564

กรมการปกครองมีคำสั่งแก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ กรณีเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดปัจจัยเงินเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) จำนวน 1 ราย ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 7 ราย และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 1 ราย