เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) (ประจำเดือนกันยายน 2564)

28 กันยายน 2564

กรมการปกครองได้มีคำสั่งให้ข้าราชการที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) จำนวน 33 ราย และมีคำสั่งยกเลิกการได้รับเงินเพิ่มสำหรับข้าราชการที่ไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ จำนวน 5 ราย