ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ (ปริญญาโท)

12 ตุลาคม 2564

กรมการปกครองได้มีคำสั่งให้ข้าราชการในสังกัดกรมการปกครอง ประเภทวิชาการ ที่สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาโท ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ จำนวน 3 ราย