เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) (ประจำเดือนตุลาคม 2564)

1 พฤศจิกายน 2564

กรมการปกครองได้มีคำสั่งให้ข้าราชการที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) จำนวน 144 ราย และมีคำสั่งยกเลิกการได้รับเงินเพิ่มสำหรับข้าราชการที่ไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ จำนวน 28 ราย