เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) และตำแหน่งนักการข่าว (ประจำเดือนธันวาคม 2564)

28 ธันวาคม 2564

กรมการปกครองได้มีคำสั่งให้ข้าราชการที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) และตำแหน่ง นักการข่าว จำนวน 45 ราย และมีคำสั่งยกเลิกการได้รับเงินเพิ่มสำหรับข้าราชการที่ไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ จำนวน 247 ราย