ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ (ปริญญาโท) รอบที่ 1/2565

6 มกราคม 2565

กรมการปกครองได้มีคำสั่งให้ข้าราชการในสังกัดกรมการปกครอง ประเภทวิชาการ ที่สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาโท ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ จำนวน 15 ราย