กรมการปกครองมีคำสั่งแก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้และผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดปัจจัยเงินเดือน

21 กุมภาพันธ์ 2565

กรมการปกครองมีคำสั่งแก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และผู้ได้รับการคัดเลือก (ทายาท จชต.) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน กรณีเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดปัจจัยเงินเดือน