ภาพสไลด์กิจกรรม


การส่งมอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

27 พฤษภาคม 2565

   เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.  นายยงยุทธ  ชนานิรมิตผล ผู้อำนวยการกองคลัง ร่วมส่งมอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้แก่ส่วนภูมิภาคไว้ใช้ในราชการ จำนวนทั้งสิ้น 107 คัน ประกอบด้วย
- รถบรรทุกขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 28 คัน

- รถบรรทุกขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 24 คัน

- รถตรวจการณ์ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 27 คัน

- รถตรวจการณ์ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 28 คัน