ภาพสไลด์กิจกรรม


ประชุมชี้แจงและติดตามผลการดำเนินการ

17 มีนาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 นายยงยุทธ  ชนานิรมิตผล ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นประธานการประชุมชี้แจงและติดตามผลการดำเนินการและหาแนวทางแก้ไขปัญหารายการคงเหลือของบัญชีค้างนาน ประเภทสินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียด โดยมีนางรัตยา  สระทอง หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี และ หน่วยงานในส่วนภูมิภาคจำนวน 17 จังหวัด เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom  สำหรับประชุมดังกล่าว เป็นการติดตามผลการดำเนินการและหาแนวทางแก้ไขปัญหารายการคงเหลือของบัญชีค้างนาน ประเภทสินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียด