ภาพสไลด์กิจกรรม


รองอธิบดีกรมการปกครองเข้าพบอุปทูตซาอุ

23 มิถุนายน 2564

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ สถานเอกอัครราชทูตซาอุดีอาระเบีย นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองอธิบดีกรมการปกครอง นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ พร้อมคณะ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมการปกครองให้เข้าพบ H.E. Mr. Essam Saleh H. AlGetale อุปทูตราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการจัดพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2564 ของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

โดยแนวทางการจัดพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2564 นี้ ท่านอุปทูตฯ ได้แจ้งคณะว่า ซาอุดีอาระเบียให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ประกอบพิธีฮัจย์เป็นสำคัญ ซึ่งขณะนี้ทั่วโลกคงมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างไรก็ตามการประกอบพิธีฮัจย์เป็นสิ่งที่ถูกกำหนดกรอบเวลาและสถานที่ตามศาสนบัญญัติชัดเจน และไม่สามารถหลีกเลี่ยงการรวมตัวของคนจำนวนมากได้ รัฐบาลซาอุดีอาระเบียจึงเห็นสมควรอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่พำนักอยู่ในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียเข้าร่วมพิธีฮัจย์ได้

ในส่วนของกรมการปกครองในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ตระหนักประเด็นสุขภาพและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เช่นกัน และเน้นย้ำการให้ความสำคัญกับการดูแลคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์อย่างเต็มที่ เพื่อให้สามารถประกอบศาสนกิจได้อย่างสมบูรณ์

และในโอกาสนี้ รองอธิบดีกรมการปกครอง ได้กล่าวขอบคุณต่ออุปทูตซาอุดีอาระเบียไปยังทุกหน่วยงานที่ให้การดูแลผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ชาวไทยเป็นอย่างดี รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันในในโอกาสต่อไป เพื่อผลประโยชน์ของผู้แสวงบุญฮัจย์ทุกคน