1.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

1.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี
   1.1 นางสาวสุญากาญจน์  จันทะเสน   จพง.ปค.ชำนาญการ       หัวหน้าฝ่าย
   1.2 นางสาวรุ่งทิพย์ ปุยงาม              จพง.ธก.ชำนาญงาน       ประจำฝ่าย
   1.3 นางวิจิตรา  เทพสันตา               จพง.ธก.ชำนาญงาน       ประจำฝ่าย
   1.4 นางสาวิตรี ศรีประเสริฐ               พนักงานราชการ            ประจำฝ่าย 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
1.บริหารงานบุคคล งานธุรการ งานสารบรรณ งานพัสดุ/พาหนะ 
2.งานช่วยอำนวยการ งานจัดการประชุม และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.ตอบปัญหา ขอซักถาม เกี่ยวกับระบบสารสนเทศในความรับผิดชอบ
4.ดำเนินการตามภารกิจและนโยบายสำคัญที่ได้รับมอบหมาย
5.งานงบประมาณ/การเงิน จัดทำแผนงบประมาณรวบรวมและดำเนินการจัดทำงบประมาณประจำปี
6.ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมการปกครอง
7.ดำเนินการตามภารกิจและนโยบายสำคัญที่ได้รับมอบหมาย