1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
    นางสาวสุญากาญจน์  จันทะเสน   จพง.ปค.ชำนาญการ      หัวหน้าฝ่ายฯ
   1.1 งานบริหารงานทั่วไป
      1.1.1 นางสาวสุญากาญจน์  จันทะเสน   จพง.ปค.ชำนาญการ      หัวหน้างานฯ
      1.1.2 นางวิจิตรา  เทพสันตา                 จพง.ธก.ชำนาญงาน      ประจำงานฯ
      1.1.3 นายวีระ เลียบวานิช                     จพง.ธก.ชำนาญงาน      ประจำงานฯ
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. บริหารงานบุคคล งานธุรการ งานสารบรรณ งานพัสดุ/พาหนะ 
2. งานช่วยอำนวยการ งานจัดการประชุม และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ตอบปัญหา ขอซักถาม เกี่ยวกับระบบสารสนเทศในความรับผิดชอบ
4. งานอาคารสถานที่
5. ดำเนินการตามภารกิจและนโยบายสำคัญที่ได้รับมอบหมาย
  1.2 งานแผนและงบประมาณ
     1.2.1 นางสาวสุญากาญจน์  จันทะเสน   จพง.ปค.ชำนาญการ      หัวหน้างานฯ
     1.2.2 นางสาวรุ่งทิพย์ ปุยงาม                จ.ปค.ชำนาญงาน          ประจำงานฯ
     1.2.3 นางสาวิตรี ศรีประเสริฐ                 พนักงานราชการ           ประจำงานฯ
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. งานงบประมาณ/การเงิน จัดทำแผนงบประมาณรวบรวมและดำเนินการจัดทำงบประมาณประจำปี
2. ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมการปกครอง
3. ดำเนินการตามภารกิจและนโยบายสำคัญที่ได้รับมอบหมาย