1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
   1.1 นางสาวสุญากาญจน์  จันทะเสน   จพง.ปค.ชำนาญการ      หัวหน้าฝ่าย
   1.2 นางสาวรุ่งทิพย์ ปุยงาม              จพง.ธก.ชำนาญงาน      ประจำฝ่าย
   1.3 นางวิจิตรา  เทพสันตา               จพง.ธก.ชำนาญงาน      ประจำฝ่าย
   1.4 นางสาวิตรี ศรีประเสริฐ              พนักงานราชการ         ประจำฝ่าย 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. บริหารงานบุคคล งานธุรการ งานสารบรรณ งานพัสดุ/พาหนะ 
2. งานช่วยอำนวยการ งานจัดการประชุม และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ตอบปัญหา ขอซักถาม เกี่ยวกับระบบสารสนเทศในความรับผิดชอบ
4. ดำเนินการตามภารกิจและนโยบายสำคัญที่ได้รับมอบหมาย
5. งานงบประมาณ/การเงิน จัดทำแผนงบประมาณรวบรวมและดำเนินการจัดทำงบประมาณประจำปี
6. ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมการปกครอง
7. ดำเนินการตามภารกิจและนโยบายสำคัญที่ได้รับมอบหมาย