2. กลุ่มงานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ

2.กลุ่มงานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
นางเมธกา  แดงอำพล     นวช.คพ.ชำนาญการ       หน.กลุ่มงานฯ
2.1 ฝ่ายวิเคราะห์ออกแบบระบบงานและนวัตกรรมด้านสารสนเทศ ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
      2.1.1 นางเมธกา  แดงอำพล             นวช.คพ.ชำนาญการ       หน.ฝ่ายฯ
      2.1.2 นางสาวสุภาพร ทองศักดิ์           นวช.คพ.ปฏิบัติการ        ประจำฝ่ายฯ
      2.1.3 นางสาวชลธิดา  กุญชร             จนท.บันทึกข้อมูล          ประจำฝ่ายฯ
2.2 ฝ่ายพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
      2.2.1 นายธีระพล ผุดผ่องใส               นวช.คพ.ชำนาญการ      ประจำฝ่ายๆ
      2.2.2 นายปรเมศวร์ สวงสาโท             นวช.คพ ปฏิบัติการ        ประจำฝ่ายฯ
      2.2.3 นายนายปัณณวิชญ์ สาริกา          พนักงานคอมพิวเตอร์        ประจำฝ่ายฯ     
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. วิเคราะห์ วางแผน และบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกรมการปกครองให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาคุณภาพข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน มั่นคงปลอดภัยรวมทั้งสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนบูรณาการ และใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ดูแลการจัดเก็บ สำรองและกู้คืนระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกรมการปกครองให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง                 
4. ประมวลผลข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการของผู้ใช้งาน
5. ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา