3. กลุ่มงานปฏิบัติการและประมวลผลข้อมูล

3. กลุ่มงานปฏิบัติการและประมวลผลข้อมูล  ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้   
     นายวรวิทย์ จิรังคสกุลเดช  นวช.คพ.ชำนาญการ    หน.กลุ่มงานฯ
3.1 ฝ่ายประมวลผลข้อมูลให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
      3.1.1 นายวรวิทย์ จิรังคสกุลเดช        นวช.คพ.ชำนาญการ       หน.ฝ่ายฯ
      3.1.2 นายนรวิชญ์ ทิพยผลาผลกุล      นวช.คพ.ชำนาญาร       ประจำฝ่าย ฯ
      3.1.2 นายวีระ  เลียบวานิช              จพง.ธก.ชำนาญงาน       ประจำฝ่ายฯ
    มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. วิเคราะห์ วางแผน และบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และความต้องการของหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
2. ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของกรมการปกครองและการดำเนินงานต่าง ๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยรวมไปถึงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ออกแบบ ดูแล และบริหารจัดการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กับหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมการปกครอง ให้มีความมั่นคง ปลอดภัย สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอต่อการใช้งาน
4. ดูแล เฝ้าระวัง ควบคุมและบริหารจัดการเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
5. งานอาคารสถานที่
6. ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
3.2 ฝ่ายสื่อสารและสนับสนุนการใช้งานระบบสารสนเทศให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
3.2.1 นายวรวิทย์ จิรังคสกุลเดช        นวช.คพ.ชำนาญการ       หน.ฝ่ายฯ
3.2.2 นายเอกชัย  ศรีประเสริฐ          จพง.คพ. ปฏิบัติงาน       ประจำฝ่ายฯ
3.2.3 นายณัฐพงษ์  สินโฉมงาม        พนักงานราชการ            ประจำฝ่ายฯ
3.2.4 นายปุริม เพียรแก้ว                 พนักงานราชการ            ประจำฝ่ายฯ
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. สำรวจและวางแผนการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ของกรมการปกครอง ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
2. บำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของกรมการปกครองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
3. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานปกครอง
4. ให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาทางด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่ายให้แก่หน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมการปกครอง
5. ให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับงานปกครอง
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา