4. กลุ่มงานพัฒนาการเรียนรู้และบูรณาการระบบสารสนเทศ

4. กลุ่มงานพัฒนาการเรียนรู้และบูรณาการระบบสารสนเทศ ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
    นางสาวมณฑา  เลี้ยงศิริ     นวช.คพ.ชำนาญการ  หน.กลุ่มงานฯ
4.1 ฝ่ายวิชาการและการฝึกอบรมสารสนเทศ ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
      4.1.1 นางสาวมณฑา เลี้ยงศิริ      นวช.คพ.ชำนาญการ  หน.ฝ่ายฯ
      4.1.2 นางรัมภากร  สุขพัทธี        จพง.ธก.ชำนาญงาน   ประจำฝ่ายฯ
      4.1.3 นางสาวกรกนก พุ่มประดับ  จนท.บันทึกข้อมูล ประจำฝ่ายฯ
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. กำหนดแนวทางและแผนการดำเนินงานในการพัฒนาความรู้ และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคคากรกรมการปกครอง
2. ปฎิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
4.2 ฝ่ายวิจัยและประเมินผลสารสนเทศ ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
      4.2.1 นางสาวมณฑา  เลี้ยงศิริ      นวช.คพ.ชำนาญการ  หน.ฝ่ายฯ
      4.2.2 นางสาวอินทิรา  เมษะมัต    นวช.คพ. ชำนาญการ  ประจำฝ่าย
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. ให้บริการและสนับสนุนการใช้งานระบบงานสารสนเทศแก่บุคลากรทั้งในส่วนกลางและส่วนกลางภูมิภาค
2. ปรับปรุงข้อมูลสารเทศให้เป็นปัจจุบัน
3. ให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่หน่วยงานภายในและภายนอก
4. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานเทคโนโลยี้สารสนเศของกรมการปกครอง
5. ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา