4.กลุ่มงานพัฒนาการเรียนรู้และบูรณาการระบบสารสนเทศ

4.กลุ่มงานพัฒนาการเรียนรู้และบูรณาการระบบสารสนเทศ ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
    นางสาวมณฑา  เลี้ยงศิริ     นวช.คพ.ชำนาญการ  หน.กลุ่มงานฯ
4.1 ฝ่ายวิชาการและการฝึกอบรมสารสนเทศ ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
      4.1.1 นางสาวมณฑา เลี้ยงศิริ      นวช.คพ.ชำนาญการ  หน.ฝ่ายฯ
      4.1.2 นางรัมภากร  สุขพัทธี        จพง.ธก.ชำนาญงาน   ประจำฝ่ายฯ
      4.1.3 นายประพันธุ์  ทองโต        จนท.เทคนิคคอมพิวเตอร์   ประจำฝ่ายฯ
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. กำหนดแนวทางและแผนการดำเนินงานในการพัฒนาความรู้ และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคคากรกรมการปกครอง
2. ปฎิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
4.2 ฝ่ายวิจัยและประเมินผลสารสนเทศ ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
      4.2.1 นางสาวมณฑา  เลี้ยงศิริ      นวช.คพ.ชำนาญการ  หน.ฝ่ายฯ
      4.2.2 นางสาวอินทิรา  เมษะมัต    นวช.คพ. ชำนาญการ  ประจำฝ่าย
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. ให้บริการและสนับสนุนการใช้งานระบบงานสารสนเทศแก่บุคลากรทั้งในส่วนกลางและส่วนกลางภูมิภาค
2. ปรับปรุงข้อมูลสารเทศให้เป็นปัจจุบัน
3. ให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่หน่วยงานภายในและภายนอก
4. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานเทคโนโลยี้สารสนเศของกรมการปกครอง
5. ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา