5. กลุ่มงานขับเคลื่อนการบริหารงานปกครองแบบดิจิทัล

5. กลุ่มงานขับเคลื่อนการบริหารงานปกครองแบบดิจิทัล  ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้
   5.1 นายทศพล ศรีเพ็ชรพันธุ์   นวช.คพ.ชำนาญการ   หน.กลุ่มงานฯ
   5.2 นางสาวปภาวี บุญไทย     นวช.คพ.ชำนาญการ   ประจำฝ่ายฯ
   5.3 นางสาวสุริษา แก้วคำแจ้ง  พนักงานราชการ       ประจำฝ่ายฯ
   5.4 นางสาวกรกนก พุ่มประดับ  จนท.บันทึกข้อมูล      ประจำฝ่ายฯ
   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
   1) กำหนดแนวทางการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการและการทำงานภาครัฐของกรมให้มีความทันสมัย การจัดการข้อมูลให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลช้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของกรมให้มีประสิทธิภาพ
   2) พัฒนาคุณภาพข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน มั่นคงปลอดภัย รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน บูรณาการ และใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   3) จัดทำแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และแผนดิจิทัลของกรมการปกครอง
   4) จัดทำตัวชี้วัด และคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมการปกครองที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
   5) ศึกษา วิจัย และจัดทำนโยบายการบริหารงานปกครองแบบดิจิทัล พร้อมทั้งจัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานและมาตรการสำหรับการบริหารงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
   6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา