ผู้ตรวจราชการกรมการปกครองกับบทบาทผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานให้แก่ข้าราชการฝ่ายปกครองในภูมิภาค

เข้าชม 520 ครั้ง

28 ธันวาคม 2560


28 ธันวาคม 2560

ผู้ตรวจราชการกรมการปกครองกับบทบาทผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ

เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานให้แก่ข้าราชการฝ่ายปกครองในภูมิภาค

 

บทนำ

       บทความเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำเสนอข้อมูลและแง่มุมต่าง ๆ อันเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง โดยเฉพาะการถ่ายทอดเรื่องราวที่ผู้เขียนเองได้ประสบพบเจอด้วยตนเอง  จากการออกตรวจราชการในเขตพื้นที่รับผิดชอบเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑  ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ รวมถึงบอกกล่าวเล่าความเพื่อให้ผู้อ่านได้รับรู้และทราบถึงข้อกฎหมายและระเบียบที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับการตรวจราชการตามภารกิจประจำของกรมการปกครอง และตามนโยบายข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ไปจนถึงภารกิจอื่น ๆ ที่รัฐบาลหรือผู้บังคับบัญชาระดับสูงได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรมการปกครองออกไปทำหน้าที่ตรวจตราสอดส่องคอยเป็นหูเป็นตาแทน เพื่อให้งานราชการต่าง ๆ เกิดความเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน และสมประโยชน์ต่อทางราชการ