ภาพสไลด์กิจกรรม


อธิบดี​กรม​การปกครอง​ พบปะและให้โอวาทแก่เยาวชน​ "สานใจไทย​ สู่ใจใต้" รุ่นที่​ 36

5 กุมภาพันธ์ 2563

กรมการป​ก​ครอง​ ได้จัดโครงการสัมมนาเยาวชน "สานใจไทย​ สู่ใจใต้" โดยนำเยาวชนจากจังหวัดปัตตานี​ ยะลา​ นราธิวาส สงขลา และจังหวัดสตูล เข้าร่วมกิจกรรม​ "ค่ายเยาวชนสมานฉันท์กรมการปกครอง" ระหว่างวันที่ 30 กันยายน -​ 9 ตุลาคม 2562 รวม 10 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี​ มีคุณธรรม​ จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต​ ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา มีความรักชาติ และสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนรู้บุญคุณของบิดามารดาและครอบครัวอุปถัมภ์ รวมทั้งเทิดทูนในสถาบันหลักของชาติ สืบสาน​ รักษา​ และต่อยอด​ จิตอาสาตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข​ท่ามกลาง​ความหลากหลายทางเชื้อชาติ​ ศาสนา​ และวัฒนธร​รม​ ที่เรียกว่า​ "พหุวัฒนธรรม"

ครั้งนี้​ อธิบดี​กรม​การปกครอง​ ขอให้เยาวชน​ทุกคนตั้งใจศึกษาเรียนรู้สิ่งต่างๆ​ ประพฤติ​ตนเป็นเยาวชน​ที่ดี​ มีวินัย​ ปฏิบัติ​ตามกฎข้อบังคับ​ ตรงต่อเวลา​ หาความรู้​ สร้างเสริมประสบการณ์​ชีวิต​ และนำไปประยุกต์ใช้​ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง​ ครอบครัว​ สังคม​ และประเทศชาติ​ สุดท้ายนี้​ ขอให้เยาวชน​โครงการ​ "สานใจ​ไทย​ สู่​ใจ​ใต้" และเจ้าหน้าที่ทุกคน​ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง​ มีสติปัญญา​ เดินทางไปทัศนศึกษา​ด้วยความปลอดภัย​ และใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัว​อย่างมีความสุข