ภาพสไลด์กิจกรรม


ผุ้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวัน "ดำรงราชานุภาพ" ประจำปี พ.ศ.2562

3 ธันวาคม 2562

1 ธันวาคม “วันดำรงราชานุภาพ"

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 06.00 น. ณ พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการกรมการปกครอง ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสิ้นพระชนม์ โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี เนื่องในโอกาส “วันดำรงราชานุภาพ” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านที่ได้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศชาตินานัปการ

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเป็นกำลังสำคัญยิ่งในการปฏิรูปการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงวางรากฐานการปกครองแบบเทศาภิบาลและสุขาภิบาล อันเป็นรากเหง้าของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทรงตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ทรงกำหนดความหมายของงานมหาดไทยให้ชัดเจนว่า “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสว่า “กรมดำรงมอบดวงใจให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงมหาดไทยคือผู้ดูแลประเทศชาติ ชาวไทย ให้มีความร่มเย็นเป็นสุข” 

ภาพข่าวจาก : กรมการปกครองแฟนเพจ