ภาพสไลด์กิจกรรม


ร้อยเอก จักเรศ พิทยาคม ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน เป็นวิทยากรการฝึกอบรมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.) ในพื้นที่ จชต. “หลักสูตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน” รุ่นที่ ๑

11 กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันที่ ๘ ก.พ. ๒๕๖๓ 
ร้อยเอก จักเรศ พิทยาคม ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน เป็นวิทยากรการฝึกอบรมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.) ในพื้นที่ จชต. “หลักสูตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน” รุ่นที่ ๑  ในหัวข้อวิชา“การข่าวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย”และ“การรายงานข่าวสาร” ณ ศูนย์ฝึกอบรมมวลชน (ศูนย์ฝึกสมานมิตร)