ภาพสไลด์กิจกรรม


นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รอง อปค.คม. พร้อมด้วย ผอ.สน.มน. ผอ.วช. และ ผอ.สน.ปท. ร่วมประชุมหารือกับ นายจำนัล เหมือนคำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และคณะในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต.

8 เมษายน 2564

อปค. ได้มอบหมายให้ รอง อปค.คม. (นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ) พร้อมด้วย ผอ.สน.มน.  ผอ.วช. และ ผอ.สน.ปท. ร่วมประชุมหารือกับ นายจำนัล เหมือนคำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และคณะ                   ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต. เกี่ยวกับแผนงาน โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ปค. 2 (ชั้น 5) อาคาร ปค.