ภาพสไลด์กิจกรรม


พิธีปิดการฝึกอบรมสัมมนาและมอบหนังสือสำคัญแก่วิทยากรเผยแพร่ภาษาไทยที่ผ่านการฝึกอบรมสัมมนาวิทยากรเผยแพร่ภาษาไทยในชุมชนบนพื้นที่สูง ประจำปี 2564

15 เมษายน 2564

สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง จัดฝึกอบรมสัมมนาวิทยากรเผยแพร่ภาษาไทยในชุมชนบนพื้นที่สูง ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 23 - 26 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม บีพี เชียงใหม่ ซิตี้ โฮเทล อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย วิทยากรเผยแพร่ภาษาไทย (วิทยากร 3 ประสาน ครู สพฐ. ครู กศน. ผู้ใหญ่บ้าน)    จากจังหวัดน่าน จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดเชียงราย จังหวัดละ 12 อำเภอ ๆ ละ 3 คน รวม 108 คน วิทยากรฝึกอบรมจากภาคเหนือและ จชต. รวม 6 คน ผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่โครงการ รวม 6 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน

โดยดำเนินการจัดฝึกอบรมวิทยากรเผยแพร่ภาษาไทยในชุมชนบนพื้นที่สูง หลักสูตรวิทยากรกระบวนการเผยแพร่ภาษาไทย ก่อนออกไปปฏิบัติงานเผยแพร่ภาษาไทยในพื้นที่ วิทยากรที่ผ่านการฝึกอบรมจัดทำแผนการปฏิบัติงานออกไปปฏิบัติหน้าที่วิทยากรกระบวนการจัดกิจกรรมให้ประชาชนที่ยังไม่สามารถพูด - ฟังภาไทยได้ หรือสามารถพูด - ฟังภาษาไทยได้บ้าง มีส่วนร่วมพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ สร้างความรักความสามัคคี    ในหมู่บ้านหรือจุดปฏิบัติงานที่กำหนด

ทั้งนี้ ในวันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองอธิบดีกรมการปกครอง ได้ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีปิดการฝึกอบรมสัมมนาและมอบหนังสือสำคัญแก่วิทยากรเผยแพร่ภาษาไทยที่ผ่านการฝึกอบรมสัมมนาฯ พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแนวคิดในการปฏิบัติงานแก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสัมมนา ในครั้งนี้ด้วย