ภาพสไลด์กิจกรรม


นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองอธิบดีกรมการปกครอง ได้พบปะและ ให้โอวาทแก่เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายพหุวัฒนธรรมสมานฉันท์” ระหว่างวันที่ 2 – 6 เมษายน 2564 ในโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” กรมการปกครอง รุ่นที่ 38 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

15 เมษายน 2564

สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” กรมการปกครอง รุ่นที่ 38 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจัดสัมมนาเยาวชนจากจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และจังหวัดสตูล เป็นเยาวชนที่นับถือศาสนาพุทธ จำนวน 100 คน และเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสราม จำนวน 220 คน รวม 320 คน ซึ่งคณะกรรมการดำเนินโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้ ขอให้กรมการปกครองเข้าร่วมจัดกิจกรรม “ค่ายพหุวัฒนธรรมสมานฉันท์” ระหว่างวันที่ 2 – 6 เมษายน 2564

          กิจกรรมในห้วงที่กรมการปกครองดำเนินการ ประกอบด้วย กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมกลุ่มสร้างทักษะการทำงานและการเรียนรู้ร่วมกัน การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม การทัศนศึกษาในสถานที่สำคัญ พร้อมการแนะนำแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนเมื่อไปพำนักกับครบครัวอุปถัมภ์

ในการดำเนินกิจกรรม ได้รับเกียรติจาก นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองอธิบดีกรมการปกครอง ได้พบปะและ  ให้โอวาทแก่เยาวชน โดยมีร้อยเอกจักเรศ พิทยาคม ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน กล่าวรายงาน    ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายอารีย์ วงศ์อารยะ ประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต ร่วมพบปะและให้คำแนะนำแก่เยาวชน ได้เรียนรู้ความแตกต่างหลากหลายทางสังคม การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และการใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ มีแรงบันดาลใจที่จะกลับไปทำสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคมประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความรักและเทิดทูนในสถาบันหลักของชาติ การนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต