ภาพสไลด์กิจกรรม


นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน ตรวจติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพื้นที่อำเภอเมืองหนองคาย

1 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น.- 21.30 น. นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร ผู้อำนวยการ สำนักกิจการความมั่นคงภายใน ตรวจติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพื้นที่ตำบลหาดคำ ตำบลสีกาย อำเภอเมืองหนองคาย ตำบลสังคม อำเภอสังคม ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ และตำบลกองนา ตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เพื่อตรวจสอบทะเบียนและบัญชีคุมอาวุธปืน อพป. และตรวจสังเกตการณ์การรักษาความสงบเรียบร้อยของ ชรบ. พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ ชรบ. และขอขอบคุณทุกท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานหนักมาอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีมิติเวลา และอวยพรให้มีสุขภาพกาย สุขภาพใจ ที่แข็งแรง พบแต่ความสุขความเจริญ และรักษาความดีนี้สืบต่อไป