ภาพสไลด์กิจกรรม


นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน ตรวจติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

1 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 29-30 มกราคม พ.ศ.2565 นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน ตรวจติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีตำบลเชียงยืน อำเภอเมืองอุดรธานี ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน และตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ เพื่อตรวจสอบทะเบียนและบัญชีคุมอาวุธปืน อพป. และตรวจสังเกตการณ์การรักษาความสงบเรียบร้อยของ ชรบ. พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ ชรบ. และขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานหนักมาอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีมิติเวลา และอวยพรให้มีสุขภาพกาย สุขภาพใจ ที่แข็งแรง พบแต่ความสุขความเจริญ และรักษาความดีนี้สืบต่อไป