ภาพสไลด์กิจกรรม


ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน เดินทางลงพื้นที่ จังหวัดบึงกาฬ

10 พฤษภาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน เดินทางลงพื้นที่ จังหวัดบึงกาฬ เพื่อปฏิบัติภารกิจในความรับผิดชอบของสำนักกิจการความมั่นคงภายใน โดยได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตรวจสอบบัญชีคุมอาวุธปืน (อพป.) ตรวจเยี่ยมสำนักงานออกหนังสือผ่านแดน (E-border Pass) ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จุดตรวจ/จุดสกัด และนิเทศงานส่วนการข่าว ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ , ที่ว่าการอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ , จุดตรวจ/จุดสกัด บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 4 ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน ได้เน้นย้ำในประเด็นสำคัญ ดังนี้

1. การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง (10 Flagships to DOPA All Smart 2022) ให้ทุกคน ให้ความสำคัญการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 2) การป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 3) การตรวจสอบ ควบคุม การเก็บรักษาอาวุธปืน 4) ติดตามความก้าวหน้าการสำรวจครัวเรือนยากจนเป้าหมาย TPMAP ผ่านระบบ THAI QM 5)การป้องกันและระวังประเด็นการร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายปกครองทุกระดับ 5) การขึ้นทะเบียนบุคคลไร้สถานะในอำนาจหน้าที่ของอำเภอ 6)การปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่

ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน ได้ให้กําลังใจและชื่นชมความทุ่มเทและเสียสละของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถภายใต้สถานการณ์ที่มีข้อจํากัดและความคาดหวัง จากประชาชน