ภาพสไลด์กิจกรรม


การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านกฎหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมการปกครอง ครั้งที่ 1/2565 โ

10 พฤษภาคม 2565

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 ปค. นายสมศักดิ์  เจริญไพฑูรย์ รองอธิบดีกรมการปกครอง (ฝ่ายความมั่นคง)  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านกฎหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมการปกครอง ครั้งที่ 1/2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เป็นคณะทำงาน และมีสำนักการสอบสวนและนิติการและสำนักกิจการความมั่นคงภายใน เป็นคณะทำงานและเลขานุการร่วม ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อศึกษา รวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ ประเมินผลดีผลเสีย และเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานด้านกฎหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้