ภาพสไลด์กิจกรรม


ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) การเก็บรักษาอาวุธปืน (อวป.) ตรวจสอบทะเบียนบัญชีคุมอาวุธปืน (อพป.) และพบปะแหล่งข่าว

19 พฤษภาคม 2565

วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2565 นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน เดินทางลงพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่เพื่อปฏิบัติภารกิจในความรับผิดชอบของสำนักกิจการความมั่นคงภายใน โดยได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) การเก็บรักษาอาวุธปืน (อวป.) ตรวจสอบบัญชีคุมอาวุธปืน (อพป.) และพบปะแหล่งข่าว ณ อำเภอดอยสะเก็ด และอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักกิจความมั่นคงภายใน ได้เน้นย้ำในประเด็นสำคัญ ดังนี้
1) การป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 3) การตรวจสอบ ควบคุม การเก็บรักษาอาวุธปืน ให้ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด 4) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ความโปร่งใส (ITA) 5) อำเภอมั่นคงปลอดภัย 6) การใช้อาวุธปืนและการทำหลักฐานผู้ถือปืนให้ถูกต้อง

พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ที่ได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง...