ภาพสไลด์กิจกรรม


โครงการอบรมบุคลากรระดับจังหวัดและอำเภอในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑

14 พฤศจิกายน 2561

     กรมการปกครอง โดยส่วนอำนวยความเป็นธรรม สำนักการสอบสวนและนิติการ พิจารณาเห็นว่าเพื่อให้บุคคลผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในสาระสำคัญ หลักการ ขั้นตอนและวิธีการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญา ตลอดจนเทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคลผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎกระทรวง ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. ๒๕๕๓ อย่างถ่องแท้ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางด้านการอำนวยความเป็นธรรมและยกระดับการประชาสัมพันธ์ให้เห็นความสำคัญของยุติธรรมทางเลือก อันเป็นการลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล สร้างความสมานฉันท์ ความปรองดองให้เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยจัดการอบรม รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓๐ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมนภาลัย อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ประกอบด้วยจังหวัดอุดรธานี หนองคาย นครพนม บึงกาฬ เลย กาฬสินธุ์ สกลนคร และจังหวัดหนองบัวลำภู รวมจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น ๒๑๘ คน