ภาพสไลด์กิจกรรม


การออกตรวจติดตามแนะนำงานด้านการอำนวยความเป็นธรรม ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3

12 มิถุนายน 2562

การออกตรวจติดตามแนะนำงานและรับทราบปัญหาในการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี ระหว่างวันที่ 21-25 ม.ค.2562 และจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 25-29 มี.ค.2562